E-mail:viruautom@hot.ee | Telefon: +372 3373065

Ameti- või täiendkoolitus

Alates 01.07.2007nõutakse autojuhilt kutsetunnistuse olemasolu. Veoauto- ja bussijuhile väljastab Maanteeameti teenindusbüroo

kutsetunnistuse, mis on rahvusvaheliselt kehtiv dokument.

 

Autojuht, kes on läbinud ameti- või täiendkoolituse kursuse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud õppeasutuses ja

sooritanud selle kursuse lõpueksami ning taotlenud Maanteeameti büroost kutsetunnistuse, võib riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol

töötada lepingu alusel või osutada tasulist veoteenust füüsilisest isikust ettevõtjana järgmistel juhtudel:

1.veoste veol C-või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga (edaspidi veoautojuht)

2.sõitjate veol D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria bussirongiga(edaspidi bussijuht)

 

Autokooli ametikoolitusele võetakse vastu:

1. nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8-21) artikli 14

lõike 3 kohaselt Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik,

kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba või alaline elamisõigus;

2. Eestis rahvastikuregistrisse kantud välismaalane, kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingukise suhte alusel.

 

Autojuhi täiendkoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu määruse (EMÜ)nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on

Eestis või kes töötab vedaja või äriregistrisse või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud isiku juures töölepingu või võla-

õigusliku lepingu alusel.

 

Isikutel peab olema kehtiv Eesti mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba või kehtiv liiklusseaduse §99 lõike 1 kohane teise riigi

mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba.

 

 

 

Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Majandus-ja taristuministri 06.06.2018 a. määrusele nr 29

Autojuhi ameti- ja täienduskoolituse kord, koolituse õppekavad, nõuded autojuhi koolituse korraldamise õppekavale ja õppekava koostamisele, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning pädevustunnistuse vorm

 

Ametikoolituse ja täiendkoolituse kursustel osalemiseks esitab isik koolitusasutusele:

1) juhiloa

2) isikut tõenda dokumendi

3) pädevustunnistuse, kui juhuloal puudub vastav kirje

 

 

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576