E-mail:viruautom@gmail.com | Tel: +372 3373065 | Mob:+3725163576

Õppekoralduse kvalitedi tagamise alused

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Viru Autom OÜ autokool lähtub koolituse kvaliteedi tagamisel järgnevatest õigusaktidest: Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad ning Täiskasvanute koolituse seadus.

1.2. Koolituse õppekavad koostatakse lähtuvalt seadusandlusest.

1.3. Koolitajad peavad omama erialast haridust ja/või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust.

1.4.Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.5.Koolitaja korraldab koolitusi alljärgnevates valdkondades:

1.5.1. A-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.2. B-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.3. C-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.4. CE-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.5. D-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus

1.5.6. BJ/TK – sõitjateveo täiendkoolitus

1.5.7. VJ/TK – veoautojuhi täiendkoolitus

1.5.8. BJ//KK – sõitjateveo kiirendatud ametikoolitus

1.5.9. VJ/KK – veoautojuhi kiirendatud ametikoolitus


2. ÕPPEKESKKONNA KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED
Viru Autom OÜ käsutusesd olevad ruumid asuvad aadressil Kohtla-Järve, Tuuslari 13.Koolitaja käsutuses on suur klassiruum ning kabinet, kus võetakse vastu ja tegeletakse Koolitaja klientidega. Õppetegevuseks ettenähtud klassiruum vastab töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Klassiruumi sisustusse kuuluvad õppelauad, toolid,tahvlid, arvutid, mitmed töövahendid ja õppematerjalid koolituse läbiviimiseks. On olemas internetiühendus,paljundamis ning koopia tegemise võimalus. Õppekeskkonna kvaliteedi ülalhoiuks kaasajastame seadmeid ning investeerimine perioodiliselt õpperuumidesse.

3.ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED
3.1.Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja järgnevatest õigusaktidest: Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise tingimused ja kord ning Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise õppekavad, Täiskasvanute koolituse seadus, Täiendkoolituse standart ja Täiendkoolituse õppekava koostamise juhendmaterjal.

3.2.Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
* õppekava nimetus
* õppekava rühm
* õpiväljundid
* õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel
*õppe kogumaht ,sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
* õppe sisu
* õppekeskkonna kirjeldus
* õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
* lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
* koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel
3.3.Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe eesmärgid saavutada.
3.4.Koolituste kinnitatud õppekavad avalikustatakse Koolitaja veebilehel.

4.ÕPETAJATE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED
4.1.Autokooli täiendkoolituse õpetajatel on vastavalt kehtivale seadusele kõrgharidus, kesk-eriharidus ja/või õpetaja kutse ning neil on õpetamise kogemus. Samuti on mootorsõidukiju-hi kategooria õpetajatel olemas kehtiv mootorsõidukiõpetaja tunnistus. Kõigi koolitajate andmed on avaldatud autokooli veebileheküljel.

5.KOOLITUSTE TAGASISIDE KOGUMISE KORD
5.1.Koolitaja küsib peale igat täiendkoolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda suuliselt, kirjalikult nii paberkandjal kui e-posti teel.
5.2.Mootorsõidukijuhtide kursuse Õppijatel on samuti võimalus anda tagasisidet nii suuliselt kui ka kirjalikult kursuse jooksul ja ka lõpus.
5.3.Tagasiside vaadatakse Koolitaja poolt üle ning lähtuvalt vajadusest viia sisse parendused kus see on võimalik ja teostatav. Kogu tagasiside on anonüümne.

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576