E-mail:viruautom@gmail.com | Tel: +372 3373065 | Mob:+3725163576

Õppekorralduse alused

1. ÜLDKORRALDUS

1.1.Viru Autom OÜ Autokool, reg.nr.11235574 (edaspidi Koolitaja) lähtub oma tegevuses
täiendkoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning
teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2.Koolitusel osaleja on isik, kes õpib Koolitaja poolt pakutaval mootorsõidukijuhi kategooriat andval või täiendkoolituse õppekava alusel läbi viidaval õppetööl (edaspidi Õppija)

1.3.Õppetöö (Koolitus) toimub üldjuhul Koolitaja ruumides, kuutasu alusel renditavas ruumides aadressil Tuuslari 13, 30322 Kohtla-Järve, vajadusel teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides.

1.4.Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Õppetöö toimub päevase ja õhtuse õppetöö vormis ning vajadusel ka nädalavahetutel

1.5.Õppetöö toimub eesti ja vene keeles.

1.6.Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post, osaleja telefon
ja osaleja isikukood. Isikukoodi kasutatakse koolituse lõpus väljastataval tunnistusel või tõendil õppe läbinud osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele. Viru Autom OÜ Autokooli isikuandmete töötlemise põhimõtted on välja toodud koolitusasutuse veebilehel.

1.7.Koolitused toimuvad õppegruppides. Õppetöö algab registreerimisel valitud algusajal ning õppetöö kestvus on määratud õpilaste registreerimislehel.

1.8.Iga koolituse alusdokumendiks on õppekava

1.9.Koolitusel kombineeritakse paindlikult erinevaid õppemetoodikaid, et tagada pidev osalejate huvi ja erksus – klassiõpe, arutelud, ülesannete lahendamine, juhtumite analüüs. Igal osalejal on
võimalus oma arvamust väljendada ja analüüsida oma teadmisi ning kogemusi õpitulemuse saavuta-
miseks. Koolitus on õppijates loovust ja iseseisvat õpet stimuleeriv.

1.10.Koolitusel tuleb läbida kõik õppekavas ettenähtud teemad.

1.11.Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas muudatusi, millest teavitatakse Õppijaid telefoni,
e-posti või muul moel.

2. KOOLITUSELE VASTUVÕTU JA LÕPETAMISE TINGIMUSED

2.1Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreerida. Registreeruda saab Koolitaja kontoris,
või saata e-kiri Koolitaja e-postile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. Registreerumisega kinnitab Õppija, et on
tutvunud ning nõustunud Koolitaja õppekorralduse ja koolituskulude tasumisega.Registreerimine
koolitusele kinnitatakse vastuvõtu teatega e-posti teel Õppija e-posti aadressile.

2.2.Õppijal on õigus saada täiendavat infot Koolitaja kontaktisikult, kelle kontaktid on leitavad
Koolitaja veebilehelt.

2.3.Koolitaja koostab koolitusel osalevate õppijate nimekirja ning kinnitab selle.Koolitusgrupi mittetäitumisel on Koolitajal õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid
teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt kolme (3) päevase etteteatamisega.

2.4.Peale mootorsõidukijuhi koolituskursuse täies mahus läbimist ja eksamite sooritamist väljastab Koolitaja Õppijale mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistuse, mis annab õiguse vastava kategooria juhtimisõiguse taotlemiseks Maanteeameti Liiklusregistri Büroos.

2.5.Koolitaja lõpetab Õppijaga teenuse osutamise õppija sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve mittetasumisel.

3.KOOLITUSE EEST TASUMINE

3.1.Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks. Koolituse hind on välja toodud Koolitaja kodulehel.

3.2.Koolitajale on võimalik tasuda ülekandega ning sularahas Koolitaja kontoris.

3.3.Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse eraldi kokkulepe kooli
juhatajaga.

3.4.Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.

3.5.Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata Koolitaja poolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

3.6.Õppijal on õigus tulumaksutagastusele vastavalt tulumaksuseadusele. Kui Õppija on täitnus ära tulumaksutagastuse vormi, edastab Koolitaja andmed Maksuametile.

4.KOOLITUSE ALUSTAMINE JA KOOLITUSEL OSALEMINE

4.1Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on Koolitaja poolt koolitusgruppi arvatud ning kes on tasunud koolituse arve.

4.2.Arve tasumisega kinnitab osaleja õppetööst osavõttu.

5.KOOLITUSEST LOOBUMINE JA ÕPPETASU TAGASTAMINE.

5.1.Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel:See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

5.2.Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest kuni 7 päeva enne koolituse algust, tagastatakse 100% õppetasust.

5.3.Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest 2-6 päeva enne koolituse toimumist, tagastatakse 75% õppetasust.

5.4.Kui koolitusele registreerunu teatab koolitusest loobumisest vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust või ei teata koolitusest loobumisest, ei tagastata õppetasu.
5.5.Kui koolitus jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele registreerunule 100% õppetasust.

6.KOOLITUSE KATKESTAMINE

6.1.Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus,
töölähetus vms), saab Õppija liituda järgmise koolitusgrupiga.

7.KOOLITUSE LÕPETAMINE JA KOOLITUSELT VÄLJAARVAMINE

7.1Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas, Koolituse õpiväljundid
omandanud ning hindamise (eksam,test) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitte-
osalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatkse ka juhul kui
koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.

7.2.Tunnistused ja tõendid allkirjastab koolitusasutuse pidaja või tema esindaja. Tunnistusele ja tõendile märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.

7.3.Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja õppija sooviavalduse põhjal või talle esitatud arve mittetasumisel. Õppija arvatakse täienduskoolitusasutusest välja ka peale koolituse lõppemist ja tunnistuse või tõendi väljastamist.

8.ÕPPIJA JA KOOLITAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

ÕPPIJA ÕIGUSED
8.1.Õppijal on õigus saada uus sõidutund juhul, kui kokkulepitud sõidutunnid jäävad ära Õppijat
eelnevalt hoiatamata. Koolitaja süül ette teatamata ära jäänud sõidutunnid asendatakse tasuta sõidutundidega.

8.2.Koolitaja hilinemisel on Õppijal võimaliksaada tasuta uus sõidutund, kui seetõttu lühenes
sõidutunni aeg.

8.3.Nõuda kvaliteetset koolitust, saada teavet õppekorralduse ja õppekavade kohta

ÕPPIJA KOHUSTUSED

8.4.Õppija kohustusb osalema õppeplaanis ettenähtud teooriatundides ja kokkulepitud aegadel sõiduõppel.

8.5.Õppija kohustub teavitama koheselt Koolitajat oma kontaktandmete muutumisest.

8.6.Tasuma Koolituse eest kogu kokkulepitud summa Koolitajale.

8.7.Õppesõidul ja Koolitaja sõidueksami ajal kohustub Õppija täitma liiklust reguleerivate seadusandlike aktidega kehtestatud nõudeid.

8.8.Õppija kohustub sõiduki käsitlemisel hoiduma kahju tekitamisest Koolitajale ja kolmandatele isikutele.

8.9.Õppija vastutab oma süülise tegevusega põhjustatud kahjude eest vastavalt kehtivale seadustele.

8.10.Kui õppija vanus on alla 18 aasta koolituse alustamise ajal, on Õppija kohustatud teavitama oma vanemaid/eestkostjaid koolitusele asumisest.

KOOLITAJA ÕIGUSED

8.11.Koolitaja lubab Õppija praktilisele õppele (õppesõitu), kui Õppija on täitnud EV õigusaktides
sätestatud nõuded (läbinud teooriaõppe vastavad teemad) ja tasunud täielikult kooltusarve.

8.12.Koolitajal on õigus kõrvaldada Õppija ajutiselt õppetööst ilma seda kompenseerimata, kui õpilase tervislik seisund ei vasta sõidukijuhile esitatavatele nõuetele (näit.joobeseisund)

8.13.Õppija õppesõitu mitteilmumisel või sõidust loobumisel hiljem kui 24 tundi enne planeeritud sõidu algust loetakse planeeritud sõidutunnid kasutatuks. Õpiväljundite saavutamiseks kohustub
Õppija ära jäänud tunni juurde võtma selle eest eraldi tasudes.

8.14.Õppesõitu hilinemise korral Õppija poolt üle 15 minuti loetakse õppesõidu tund kasutatuks.

KOOLITAJA KOHUSTUSED

8.15.Koolitaja kohustub läbi viima teooria ja praktilise koolituse vastavalt kehtestatud õppekavale.
Teooriaõpe vastavalt õppeplaanile ja praktiline õpe Koolitajaga eelnevalt kokkulepitud aegadel.

8.16.Koolitaja tagab õppetööks vajalikud tehnilised vahendid ningnende vastavuse kasutamise eeskirjadele ja ohutuse nõuetele.

9.VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes eesti vabariigi seadusandlusest.

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, EestiTelefon: +372 3373065 Mobile: +372 5163576