Telefon: +372 3373065

Ameti- või täiendkoolitus

Alates 01.07.2007nõutakse autojuhilt kutsetunnistuse olemasolu. Veoauto- ja bussijuhile väljastab Maanteeameti teenindusbüroo

kutsetunnistuse, mis on rahvusvaheliselt kehtiv dokument.

 

Autojuht, kes on läbinud ameti- või täiendkoolituse kursuse Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tunnustatud õppeasutuses ja

sooritanud selle kursuse lõpueksami ning taotlenud Maanteeameti büroost kutsetunnistuse, võib riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol

töötada lepingu alusel või osutada tasulist veoteenust füüsilisest isikust ettevõtjana järgmistel juhtudel:

1.veoste veol C-või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga (edaspidi veoautojuht)

2.sõitjate veol D- või D1-kategooria bussi või DE- või D1E-kategooria bussirongiga(edaspidi bussijuht)

 

Autokooli ametikoolitusele võetakse vastu:

1. nõukogu määruse (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta (EÜT L 370, 31.12.1985, lk 8-21) artikli 14

lõike 3 kohaselt Eestis alalist elukohta omav Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi Konföderatsiooni kodanik või isik,

kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba või alaline elamisõigus;

2. Eestis rahvastikuregistrisse kantud välismaalane, kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingukise suhte alusel.

 

Autojuhi täiendkoolitusele võetakse vastu isik, kelle alaline elukoht nõukogu määruse (EMÜ)nr 3821/85 artikli 14 lõike 3 kohaselt on

Eestis või kes töötab vedaja juures töölepingu või muu lepingulise suhte alusel

 

Isikutel peab olema kehtiv Eesti mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba või kehtiv liiklusseaduse §99 lõike 1 kohane teise riigi

mootorsõiduki juhtimisõiguse kategooria juhiluba.

 

Veoauto- või bussijuht, kel on olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus alla kahe aasta, võetakse vastu 70-tunnisele kiirendatud

ametikoolituse kursusele.

Isik, kellel on vähemalt kaks aastat olnud vastava kategooria sõiduki juhtimisõigus, võetakse vastu 35-tunnisele veo- või bussijuhi

täiendkoolituse kursusele. seda ka juhul, kui ta pole varem ametikoolitust läbinud.

 

Tasu eest töötava autojuhi ametikoolitus viiakse läbi vastavalt Teede- ja sideministri 6.novembri 2000. a. määrusele nr 87

"Autojuhi kutseoskusnõuete, ametikoolituse eeskirja, koolituskursuse õppekavade ja koolitunnistuse vormi kehtestamine"

 

Ametikoolituse ja täiendkoolituse kursustel osalemiseks esitab isik koolitusasutusele:

1.juhiloa, sealhulgas esmase juhiloa, kui see on isikule väljastatud või isikutunnistuse või muu isikut tõendava dokumendi;

2.mootorsõidukijuhi kehtiva tervisetõendi, kui isik taotleb esmakordselt juhtimisõigust.

 

 

Address: Tuuslari 13, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, 30322, Eesti
Telefon: +372 3373065 Mobile: +372 5041902